Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden Leveringsvoorwaarden HetAllegaartje
Leduc & Savigny BV, handelend onder de naam HetAllegaartje, gevestigd en kantoorhoudend aan de Darthuizerberg
126 te Amersfoort, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer
30101272. HetAllegaartje verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van HetAllegaartje.nl en op alle met
HetAllegaartje.nl aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee
uitdrukkelijk schriftelijk door HetAllegaartje.nl is ingestemd.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van
kracht blijven.
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid
van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite www.HetAllegaartje.nl dan wel elke natuurlijke
persoon of rechtspersoon die met HetAllegaartje.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te
staan.
1.6 HetAllegaartje.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te
vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van HetAllegaartje.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant
deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van HetAllegaartje.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 HetAllegaartje.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat
op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte
opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en HetAllegaartje.nl komen
uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot
stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van HetAllegaartje.nl
gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met
betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk
(weer)gegeven of gedaan. HetAllegaartje.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de
gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding en/of ontbinding.
Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1 Alle door HetAllegaartje.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euros, inclusief omzetbelasting en exclusief
verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking
tot die speciale aanbieding.
3.4 HetAllegaartje.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid
en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan
wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de navolgende manier worden betaald: · Betaling vooraf op
bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra
services over op ING rekening NL82INGB0005410756 ten name van Leduc & Savigny BV te Amersfoort .
3.7 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst
niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.
Artikel 4 Levering
4.1 HetAllegaartje.nl heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd: · Bij
betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling. ·
De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn
geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs
niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling
te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden
zullen worden geretourneerd.
4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer
het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.
4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
Verzending vindt plaats via de reguliere verzending van briefpost (postNL) of via pakketpost van DHL.
4.4 De verzendkosten van orders worden bepaald op basis van de actuele tarieven van DHL. Deze worden berekend
aan de hand van het totaal gewicht van de bestelde artikelen en verpakkingsmateriaal. HetAllegaartjetje.nl is niet
aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending via DHL. De klant is gehouden om
artikelen op eigen kosten te retourneren.
Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst
aan HetAllegaartje.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het
moment dat de producten door HetAllegaartje.nl aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in
gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar
rekening. Eventuele retourzendingen aan HetAllegaartje.nl zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder
schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.
Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht
6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de
internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u
HetAllegaartje.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering,
althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Hiervoor kunt u
dit formulier gebruiken.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft HetAllegaartje.nl de keuze
de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de
factuurwaarde daarvan te restitueren. Verzendkosten worden niet geretourneerd.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen
veertien (14) werkdagen na aflevering aan HetAllegaartje.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval
slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.
6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt HetAllegaartje.nl zorg voor
terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan HetAllegaartje.nl betaalde.
6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 HetAllegaartje.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij
er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant HetAllegaartje.nl. HetAllegaartje.nl is nimmer aansprakelijk voor
gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.2 Indien HetAllegaartje.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de
schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de
dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Artikel 8 Overmacht
8.1 In geval van overmacht is HetAllegaartje.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen,
respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar
verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer
stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere
ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder
overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen
en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
Artikel 9 Intellectueel eigendom
9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie,
afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de
internetsite berusten bij HetAllegaartjetje.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten
en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of
commerciële know how, methoden en concepten.
9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de
intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HetAllegaartje.nl, haar toeleveranciers of andere
rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
Artikel 10 Persoonsgegevens
10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door HetAllegaartje.nl vertrouwelijk behandeld en
worden gebruikt voor de volgende doeleinden: · het verwerken van de bestelling; · de betaling daarvan en de
bezorging op het juiste afleveradres· · het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site· · het kunnen doen
van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins
10.2 HetAllegaartje.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10.3 HetAllegaartje.nl verstrekt uitdrukkelijk geen klantgegevens aan derden.
Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te
Amersfoort.
Artikel 12 Diversen
12.1 Wanneer door HetAllegaartje.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze
algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze
algemene voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat
HetAllegaartje.nl deze algemene voorwaarden soepel toepast.

 

 

 

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »